Missinformation om lagändring för folkmord! Inga lagar tas bort!

Nu cirkulerar inlägg på sociala media såsom Facebook och Twitter att lagen kring folkmord tas bort i Sverige nästa år. Detta är såklart inte sant!

Vad jag förstår handlar det om ett nytt tillägg i form av ”agressionsbrott” för att anpassa svensk lag till romstadgan och då ändras RUBRIKEN på lagen från ” Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser”, till att istället heta, ”Lag (2014:406) om straff för vissa internationella brott”. Det är detta som träder i kraft 2022-01-01.
Med andra ord inget som tas bort, utan rubrik som ändras, vilket det även tydligt står på sidan.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406


“Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser dels att rubriken till lagen samt 16 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 11 a och 17 §§, och närmast före 11 a och 17 §§ nya rubriker av följande lydelse.”

Här är hela propositionen:

Det talades om mildring för vissa folkbrott, men det gick aldrig igenom.

Scroll to Top